Kısa Dönem İkamet İzni

Kısa dönem ikamet izni düzenlenebilecek yabancılar aşağıdaki gibidir.

1. Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler :

Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerden alınmış amacına uygun vize (kazı çalışması ve yüzey araştırması yapacaklar için)

Yapılacak araştırmanın süresini ve yerini gösteren resmi, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge

2. Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar

Konutun şahsa ait olduğunu gösterir resmi, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge (tapu senedi)

3.  Ticari bağlantı veya iş kuracaklar

Temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler [Gerekli görülmesi halinde kişi veya şirketlere ilişkin araştırma yapılarak destekleyici bilgi ve belge talep edilebilir (noter onaylı şirket faaliyet belgesi, noter onaylı vergi levhası, noter onaylı ticaret sicil gazetesi, noter onaylı imza sirküleri gibi)

4. Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar;
Hizmet içi eğitimin görüleceği kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak eğitimin süresini ve yerini gösterir belge (antetli kağıda e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge)

5. Staj amaçlı değişim programları çerçevesinde eğitim görecekler (öğrenim amacı taşımayan programlar)

Eğitimin/stajın görüleceği kurum veya kuruluşlardan alınacak eğitim/staj belgesi (e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge)

6. Turizm amaçlı kalacaklar ;

İdarenin talebi halinde seyahat planı ve konaklama yerine ilişkin bilgi veya belge

7. Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler ;
Önceki ikamet izni belgesinin aslının ibrazı  (fotokopisi başvuru belgelerine eklenir)

Kısa dönem ikamet iznine geçmesini gerektiren bilgi ve belgeler:

Boşanmaya ilişkin mahkeme kararı (3 yıl ve üzeri süre sonunda Türk vatandaşından boşanması halinde mahkeme kararı; 3 yıl evli kalma şartı aranmaksızın aile içi şiddet gerekçesiyle mağdur olduğunu ortaya koyan mahkeme kararı)

Destekleyicinin ölüm belgesi (Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olmalı; yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.)

8. Tedavi görecekler ;
Tedavi görülecek kamuya bağlı ya da özel hastanelerden alınacak, hastaneye giriş kaydının yapıldığına ve tedaviye başlandığına dair belge (Tedavinin süresini göstermeli, başhekim ve bir hekim tarafından imzalanmış ve kaşeli/mühürlü olmalı)

9. İdari makamların talebi ;
 İdari makamlardan alınacak şahsın Türkiye’de kalması gerektiğini belirten e-imzalı/imzalı kaşeli/mühürlü belge (6458 sayılı Kanundaki süreleri aşmayacak şekilde kalınacak süre de belirtilmeli)

10. Adli makamların talebi ;
 Adli makamlardan alınacak şahsın Türkiye’de kalması gerektiğini belirten e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge (6458 sayılı Kanundaki süreleri aşmayacak şekilde kalınacak süre de belirtilmeli)

11. Adli makamların kararı ;
Adli makamlardan alınacak şahsın Türkiye’de kalması gerektiğini belirten e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge (6458 sayılı Kanundaki süreleri aşmayacak şekilde kalınacak süre de belirtilmeli)

12. Yükseköğrenimini tamamlayıp 6 ay içinde müracaat edenler ;
 Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

13. Anlaşmalar çerçevesinde eğitim ;
 Eğitimin/stajın görüleceği kurum veya kuruluşlardan alınacak eğitim/staj belgesi (e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge)
14. Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar ;
 Türkçe dil kursu vermeye yetkili kurum veya kuruluştan alınacak eğitim görüldüğüne dair belge (eimzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge)

15. Kamu kurumları aracılığıyla eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar ;
 Eğitim, araştırma, staj veya kursun alınacağı kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak programın süresini ve yerini gösterir belge (e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli)

16. İdari makamların kararı ;
İdari makamlardan alınacak şahsın Türkiye’de kalması gerektiğini belirten e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge (6458 sayılı Kanundaki süreleri aşmayacak şekilde kalınacak süre de belirtilmeli)
 Detaylı bilgi ve başvuru işlemleri için bize danışınız.

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ GEREKLİ ORTAK BELGELER:
* İkamet İzni Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır)
* Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
* Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır. )
* Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan
* Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
* İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü belge
* Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi
* Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair e-imzalı/ imzalı ve kaşeli/mühürlü belge
* Özel sağlık sigortası (Poliçede “İşbu poliçe 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır. Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin imzalı ve kaşeli/mühürlü aslını ibraz ediniz! Uzatma başvurularında ise, başvuru dosyanıza sadece poliçenizin onaylı (kaşeli, imzalı) örneğini koyunuz.)